Reglementen

 1. De Ronde van de Driemanspolder wordt georganiseerd door Stichting Aardedraad in samenwerking met camping De Drie Morgen in Zoetermeer en andere partijen.
 2. De Ronde van de Driemanspolder is een recreatieve prestatieloop. Daarnaast worden er wandelingen van verschillende afstanden aangeboden. Stichting Aardedraad gaat uit van een positieve instelling van elke loper. Wij doen er alles aan om er een aangename loop van te maken.
 3. Onder het reglement van de Ronde van de Driemanspolder vallen alle deelnemers die deelnemen aan de onder artikel 7 gestelde categorieën.
 4. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie van de Ronde van de Driemanspolder worden bepaald. Er is een limiet van 250 recreatieve lopers aan de inschrijving gesteld.
 5. Deelname aan de Ronde van de Driemanspolder geschiedt vrijwillig en op eigen risico. De deelnemers dienen zelf:
  1. zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie;
  2. zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op het loopevenement;
  3. zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt;
  4. eventueel zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens het loopevenement eventueel de deelname te beëindigen. Bij het beëindigen van het loopevenement dient de organisatie op de hoogte te worden gesteld.
 6. Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Op verzoek (en indien nodig na bijbetaling van de meerkosten) kan een inschrijving worden omgezet naar een andere afstand. Bij zulks een omzetting bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 7. De Ronde van de Driemanspolder kent de volgende af te leggen afstanden met categorie:
  1. 1 km (deels onverhard) (jeugdloop: jongens/meisjes);
  2. 2 km (deels onverhard) (jeugdloop: jongens/meisjes);
  3. 6 km (individueel; man/vrouw);
  4. 12 km (individueel; man/vrouw);
  5. 18 km (individueel; man/vrouw);
  6. 18 km (estafette);
  7. 3 km wandelen;
  8. 8 km wandelen; en
  9. 15 km wandelen.
 8. Voor één van de afstanden kan men zich inschrijven. Deelnemen met een hardloopwagen voor een baby/peuter is op het parcours toegestaan. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 9. Tijdens de Ronde van de Driemanspolder is het deelnemers verboden:
  1. voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren, een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers;
  2. afval op straat te deponeren;
  3. op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid;
  4. zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  5. reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het organisatie van de Ronde van de Driemanspolder.
 10. Parkeren kan men op de dag van de wedstrijd op de daarvoor beschikbaar gestelde parkeergelegenheden. U dient te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars en/of route aanduidingen te volgen.
 11. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 12. Alle deelnemers starten en melden zich af op het inschrijfbureau op het terrein van camping De Drie Morgen.
 13. Een geldige start wordt verkregen door het startnummer op te halen op het inschrijfbureau op de startlocatie. Deze startnummers liggen klaar voor een ieder die deelneemt met voorinschrijving. Bij na-inschrijving (ter beoordeling van de organisatie) dient eerst het deelnameformulier te worden ingevuld en de betaling te worden verricht. Daarna ontvangt men het startbewijs op het inschrijfbureau op de startlocatie.
 14. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige verkeersregelaars en medewerkers van de Ronde van de Driemanspolder dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Ronde van de Driemanspolder onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 15. Met het inschrijven voor de Ronde van de Driemanspolder verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 16. De Ronde van de Driemanspolder respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de organisatie van de Ronde van de Driemanspolder in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Ronde van de Driemanspolder te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u een email sturen aan info@rondevandedriemanspolder.nl.
 17. De Ronde van de Driemanspolder is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.
 18. De organisatie van de Ronde van de Driemanspolder wijst nadrukkelijk op het risico van onderkoeling of oververhitting o.i.d. en wijst iedere verantwoordelijkheid op dit vlak af.
 19. De Ronde van de Driemanspolder behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Ronde van de Driemanspolder geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Ronde van de Driemanspolder kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Ronde van de Driemanspolder. De organisatie van de Ronde van de Driemanspolder draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.
 21. De Ronde van de Driemanspolder heeft na uw inschrijving toestemming om foto’s en/of video’s te maken waarop u zichtbaar bent.

Zoetermeer, februari 2023.

© Copyright - Ronde van de Driemanspolder